Roemenië: Stichting Roemenië Aalten-Sălaj

Op 15 maart 2012 is de Stichting Roemenië Aalten–Sălaj opgericht, als resultaat van een krachtenbun-deling tussen het Roemenië Comité en de Werk-groep Roemenië, die beide in het district Sălaj in het noordwesten van Roemenië actief waren.

Doel van de stichting is het verlenen van steun aan de bevolking van het district Sălaj in Roemenië, zulks tot behoud, herstel en verbetering van goede levens-omstandigheden, ook als uitdrukking van het geza-menlijk Europees burgerschap, één en ander met in-achtneming van democratische principes.

De gemeenten Cuzaplac en Jibou in het district Sălaj genieten daarbij speciale aandacht.
Na een fase van noodhulp is er nu structurele samenwerking in de vorm van de uitvoering van projecten en ondersteuning.


Zo kon met steun van Vitens en de gemeente Aalten in 4 dorpen van de gemeente Cuzaplac een drinkwaterleidingnet aangelegd worden. Aanvankelijk zijn alleen openbare tapppunten op verschillende punten in die dorpen geplaatst, maar inmiddels heeft bijna iedereen een water-tappunt op zijn eigen erf. 

 
 In Jibou wordt een psychiatrische inrichting ondersteund in de vorm van kennisoverdracht, maar soms ook met materiële hulp, zoals landbouwgereedschap ten behoeve van de dagbehandeling van cliënten van deze instelling of het voorzien van de betonnen binnenplaats van het instituut van kunstgras.
 

In samenwerking met één van de kerken in Jibou een thuiszorgproject opgezet.  De opvang van en de organisatie van activiteiten voor de jeugd wordt eveneens ondersteund.

Ter mede-financiering hiervan is aldaar een winkel geopend, waar gebruikte goederen worden verkocht. Deze goederen worden door onze stichting verzameld en verschillende keren per jaar per truck naar Jibou gebracht. De opbrengst komt geheel ten goede aan deze projecten.


In 2013 is een begin gemaakt met een jaarlijkse jeugduitwisseling. Doel hiervan is de jeugd kennis te laten maken met de leefom-standigheden in en de cultuur en geschiedenis van beide landen. Gezamenlijk worden door de deelnemers werkzaamheden uitge-voerd, mede ook om de Roemeense jongeren bekend te maken met vrijwilligerswerk.


In beide gemeenten worden verder basisscholen gefaciliteerd onder meer door het aanleveren van schoolmeubilair en ander materiaal.
De school ’t Bastion uit Bredevoort ondersteunt door middel van allerlei acties via onze stichting een kinderopvang in Jibou.


Contactgegevens:

Secretariaat: Romke van der Meer, ’t Zand 35, 7126BG Bredevoort
                        telefoon: 0543-451257;
                        email: romkevandermeer@kpnmail.nl.

Bankgegevens:
Iban/bankrekeningnummer: NL75RABO 0317.353.993
BIC: RABONL2U
Kamer van Koophandel: nr. 54909112
ANBI-status: nr. 8514.87.671

Bestuurssamenstelling:
Jan Klooster, voorzitter
Romke van der Meer, secretaris
Jan Ebbers
Wim Hofacker
Frans Stoltenborg

De bestuurders ontvangen geen beloning. Uitsluitend gemaakte onkosten t.b.v. de stichting kunnen worden vergoed.