Zuid-Afrika, Johannesburg en Soweto: Stichting Comité Soweto

Doel van de projecten:

Sinds 1979 ondersteunt de stichting het werk onder straatjeugd, kinderen en kanslozen uit de sloppenwijken rond Johannesburg en Soweto. Dit werk werd in 1974 opgezet door Dr. Joop Lensink en zijn vrouw Wil Goede, een dochter van wijlen Ds. Goede uit Aalten.
De Stichting Comite Soweto stelt zich ten doel te helpen bij de uitvoering van de zendingsopdracht van Jezus Christus.

In 1995 werd de LANGLAAGTE CHURCH TRUST gesticht met als doel het stichten en ondersteunen van projecten. Deze werden gevestigd in de St. Andrews Church, die in 1999 werd aangekocht. Inmiddels is LCT samengegaan met FDP (Fundisisizwe Development Projects)

Hulp wordt gegeven door fondsen te werven voor o.a.

• kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs

• bestrijding analfabetisme onder volwassenen

• beroepsonderwijs, o.a. computerschool en naaischool

• adoptie van schoolkinderen

• HIV/AIDS-project met voorlichting en opvang van aidswezen

Beleidsplan:

Het middels voorlichting-Vriendenbrief – bereiken van haar doelstelling.
Het werven van financiele middelen via donateurs en evt acties.
Het beheren van verworven finacieen (vermogen) middels bankrekening (rek.courant/spaarrek.)
Het besteden van het vermogen of een deel ervan, aan de door de donateurs aangegeven en/of algemene doelen van FDP in Zuid-Afrika.
Het verstrekken van een jaarlijkse kwitantie over binnengekomen donaties.
Het maken en verspreiden van een Vriendenbrief 2 a 3 maal per jaar aan donateurs en belangstellenden.

Beloningsbeleid:

De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers, zonder financiële of enige andere vorm van beloning.
Vergoeding van gemaakte onkosten op declaratiebasis behoort tot de mogelijkheden.

Nummer KVK : 41047743

Dagelijks bestuur van de stichting

H. Stegemann (voorzitter),
Boudewijn Goede (secretaris),
H.B. Zwaal (penningmeester)

Contactadressen

De heer H. Stegemann, voorzitter,
Tubantenstraat 23,
7122 CP Aalten. T. 0543-472090

De heer B. Goede, secretaris,
Hof van Edinburgh 32,
7007 GX Doetinchem. T. 06-57707309

E. scs.goede@kpnmail.nl

De stichting heeft een ANBI status: 8160.71.287

Bankrekeningnr.:    
NL09RABO 0300.291.329 t.n.v. Stichting Comité Soweto te Aalten.